Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan. Nội dung trang chính sách bản mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu tóm lược các hình thức thông tin nào mà công ty chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý dữ liệu. Trong nội dung trang này còn đề cập đến các quyền lợi bạn được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin dữ liệu và cung cấp cách thức bạn cần thực hiện để liên lạc với chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin có mục đích. Những mục đích cụ thể như sau:

(i) Trả lời thắc mắc của bạn. Khi bạn có bất cứ thắc mắc nào (Ví dụ, về công ty, về thể lệ chương trình, cách tham gia, hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin liên lạc được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong một vài trường hợp, nếu cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những chi tiết dữ liệu cá nhân bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc Công ty FrieslandCampina, hoặc với Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin được định nghĩa dưới đây.

(ii) Tham gia vào website www.shop.friso.com.vn. Công ty chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trong mẫu đăng ký tham gia website www.shop.friso.com.vn nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

www.shop.friso.com.vn có thể do bên thứ ba đại diện công ty chúng tôi thực hiện khai thác quản lý dữ liệu và họ đã được phép khai thác xử lý các dữ liệu bạn trao gởi cho chúng tôi (xem mục Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin).

(iii) Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác thuộc tập đoàn Công ty FrieslandCampina và những công ty đối tác, là các công ty có thể gởi đến bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung trình bày cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cũng có thể bao gồm nhiều thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.v ….( “thông tin cá nhân”) Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này mang ý nghĩa là bạn biết rõ ràng công ty chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi có thăm dò ý kiến chấp thuận của bạn về quyền sử dụng. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng chúng tôi, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của website. 

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của website www.shop.friso.com.vn.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Bạn đồng ý rằng, chúng tôi sẽ dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin thu thập được cho các công ty khác thuộc tập đoàn công ty FrieslandCampina và/hoặc những công ty đối tác của công ty FrieslandCampina. Theo đó, bạn đồng ý rằng các công ty này sẽ gởi đến bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty họ hay các công ty đối tác của họ cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai của họ.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin, cách thức liên lạc

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

FrieslandCampina Việt Nam

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Nếu bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ email: cskh@frieslandcampina.com

Điện thoại: 1800-1545

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật. Ngay khi bạn đăng ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/ dịch vụ của website www.shop.friso.com.vn.

Cam kết bảo mật thông tin

(a) Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website www.shop.friso.com.vn hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay hình thức tương tự.

Khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được truyền lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng www.shop.friso.com.vn có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

(b) Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

(i) Chúng tôi có thể để lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

(ii) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu trong những trường hợp pháp luật quy định, hay yêu cầu từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

(iii) Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.